Rada Programowa FORKON

Rada Programowa jest organem doradczym Forum Organizacji Konsumenckich Forkon, a jednocześnie miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i informacji między środowiskiem naukowym, praktykami rynku konsumenckiego oraz przedstawicielami biznesu.
Rada Programowa w swych działaniach jest niezależna, apolityczna i stanowi jednostkę organizacyjną o charakterze eksperckim – think-tank konsumencki

W skład Rady Programowej przy Forum Organizacji Konsumenckich Forkon wchodzą najwyższej klasy naukowcy, praktycy i przedstawiciele społecznie odpowiedzialnego biznesu. Ich wiedza, doświadczenie oraz merytoryczne wsparcie stanowią istotny wkład w działalność  podejmowaną przez Forum Organizacji Konsumenckich Forkon. 

Członkowie Rady Programowej:

Anna Dąbrowska

profesor, dr hab.,  wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Katedry Badań Zachowań Konsumentów. Autorka lub współautorka monografii poświęconych prawom konsumenta i jego ochronie, m.in. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło (2022), Społeczna odpowiedzialność konsumenta w warunkach pandemii. Badania międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; A. Dąbrowska, F. Bylok, M. Janoś-Kresło (2015), Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa; A. Dąbrowska, red. nauk. (2013), Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług, PWE, Warszawa; A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło (2005), Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce, PWE, Warszawa, a także licznych artykułów na ten temat. Współpracuje z instytucjami i organizacjami konsumenckimi, członek Federacji Konsumentów.

Monika Namysłowska

profesor, dr hab. nauk prawnych, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka ponad 130 publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim dotyczących m.in. prawa konsumenckiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nowych technologii. Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Ochrona konsumenta a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką”. Członek kolegium redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego (EPS) oraz internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR); członek Rady Programowej czasopisma „Prawo Nowych Technologii”. Gościnny wykładowca m.in. na Georg-August-Universität w Getyndze, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster, City University w Hong-Kongu, Uniwersytecie Neapolitańskim im. Federico II. Ekspert w Grupie Doradczej ds. Polityki Konsumenckiej (Consumer Policy Advisory Group) ustanowionej przez Komisję Europejską. Członek Naukowego Komitetu Doradczego przy Rzeczniku Finansowym. Członek Rady Doradczej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za kadencji Adama Jassera. Członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy KPRM. Wspólnik w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych.

Agata Gąsiorowska

profesor, dr habilitowany nauk prawnych i doktor zarządzania; pracuje jako profesor nadzwyczajny w Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Jej podstawowe zainteresowania naukowe obejmują pogranicze psychologii ekonomicznej i społecznej, a także metodologię badań i psychometrię. Autorka książki pt. „Psychologiczne znaczenie pieniędzy” (2014) oraz wielu artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych, dotyczących tego, w jaki sposób ludzie postrzegają i jak zachowują się w sytuacjach opartych na wymianie. Była redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Psychologia Ekonomiczna, a także przez dwie kadencje skarbnikiem The International Association for Research in Economic Psychology. Obecnie jest członkiem Zarządu Society for Advances in Behavioral Economics.

Beata Sierocka

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, profesor  Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, w latach 2005-2019 dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW. Wcześniej – w latach 1974-2004 wicedyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Filozofii Społecznej, kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej, przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, szefowa Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej. Prowadzone przez nią studia i badania koncentrują się wokół krytyki filozoficznej oraz filozofii komunikacyjnej. Z jednej więc strony podporządkowane są pytaniu o możliwy model filozofii krytycznej, a z drugiej obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z różnorodnymi aspektami racjonalności komunikacyjnej. Te zakresy tematyczne – eksplorowane m.in. w monografiach Prolegomena do filozofii krytycznej (UWr 1991) oraz Krytyka i dyskurs (Aureus 2003) stały się dla niej zapleczem teoretycznym dla prowadzonych od paru lat filozoficznych badań nad zjawiskiem agresji komunikacyjnej. Tej tematyce poświęcona jest bezpośrednio jej monografia Communicating Aggression in a Megamedia World (Routledge 2021) oraz artykuły: Okaleczona wspólnota komunikacyjna, Etyka współodpowiedzialności, czyli moralność wywiedziona z międzyludzkiej komunikacji oraz Why Philosophy? New Paideia in the Face of Megamedia Aggression. Wszystkie te badania pozostają w ścisłej korelacji z rozwijaną w każdym z jej prac transcendentalno-pragmatyczną koncepcją etyki współodpowiedzialności. Koncepcja ta – fundując podstawy normatywnego projektu etycznego –  daje możliwość wielorakich implementacji zasady współodpowiedzialności w obrębie dzisiejszych realiów społeczno-gospodarczych.

Dominik Lubasz

doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych. Kieruje w kancelarii specjalizacją ochrony danych osobowych. Jego pozostałe specjalizacje to prawo nowych technologii, e-commerce, własność intelektualna oraz prawo gospodarcze, w tym w europejskie prawo gospodarcze. W latach 2020-23 został wyróżniony w rankingu The Legal 500 jako „Leading Individual” w kategorii „Data Privacy and Data Protection” dla obszaru Europe, Middle East & Africa. W latach 2018-2023 otrzymał rekomendację w rankingu Chambers and Partners Europe w kategorii „TMT Data Protection”. Rekomendowany przez Who’s Who Legal 2021 jako Global Leader oraz Thought Leader w sektorze „Data – Data Privacy & Protection” w Polsce, a także w roku 2022 w Rankingu Kancelarii dziennika Rzeczpospolita. W latach 2018-2023 pod jego redakcją ukazał się szereg publikacji, w tym bestsellerów, dotyczących tematyki ochrony danych osobowych, tj. RODO. Należą do nich m.in..: nagrodzony nagrodą FORUM MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH za najlepszą publikację „Komentarz do RODO”, „Meritum. Ochrona danych osobowych”, „RODO w e-Commerce”, „RODO dla MŚP”. W obecnej działalności koncentruje się na zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją i legal-tech – np. „The Law of Artificial Intelligence”, w której dwa rozdziały opracowali dr Lubasz i prof. Namysłowska, którzy realizują również projekt „Ochrona konsumenta a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką”, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jest ekspertem Europejskiej Rady Ochrony Danych, członkiem Rady Naukowej Centrum Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Łódzkiego, SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, w którym pełni również funkcję członka komisji rewizyjnej, a także ekspertem Izby Gospodarki Elektronicznej, liderem podgrupy ds. ochrony danych osobowych w Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Ministrze Cyfryzacji (KPRM) i członkiem grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji European Association of Data Protection Professionals. 

Małgorzata Rothert

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie od 1999 r, Przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów przy Prezesie UOKIK. Problematyką konsumencką zajmuje się od 1990 r., od zmiany ustroju gospodarczego i politycznego w Polsce. Ówczesny pracownik w Departamencie Polityki Handlowej i Konsumenckiej Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Departament ten był zalążkiem konsumenckiej części powstałego klika lat później Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.   W 2001 r. powołana przez Prezesa UOKiK do członkostwa w Krajowej Radzie Rzeczników Konsumentów, przez wiele lat  zastępca przewodniczącego tej rady,  od 2017 roku  przewodnicząca. Z ramienia Rady członek Rady Arbitra Bankowego. W 2017 r.  odznaczona przez Prezydenta RP brązowym krzyżem zasługi za działalność na rzecz ochrony konsumentów. W 2010 r. reprezentant grupy konsumentów w sądowym postępowaniu grupowym przeciwko jednemu z banków – pierwszego pozwu grupowego zakończonego wygraną konsumentów (liczącego 1796 osób), w którym rzecznik konsumentów był powodem – reprezentantem grupy.
Posiada największe w Polsce doświadczenie w procesach konsumenckich.

Marek Radwański

radca prawny, absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Odbył aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. W latach 1997 – 2000 r. był pracownikiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatury w Poznaniu.  Jest autorem artykułów i opinii prawnych z zakresu ochrony praw konsumentów, współautorem komentarza do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Wydawnictwa Wolters Kluwer, (2 wydania). Jest współautorem monografii pokonferencyjnych z zakresu prawa konsumenckiego. Prowadzi poradnictwo, wykłady i warsztaty dla konsumentów i przedsiębiorców. Posiada duże doświadczenie procesowe. Prowadził i prowadzi wiele procesów cywilnych, w tym także postępowań grupowych.

Anita Szuszkiewicz

absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2019 r. asystent w Katedrze Badań Zachowań Konsumentów w Instytucie Zarządzania SGH, gdzie realizuje projekty badawcze z zakresu społecznej odpowiedzialności konsumenta i przedsiębiorstw, konsumpcji i produkcji zrównoważonej oraz ekologizacji konsumpcji i produkcji. Autorka i współautorka publikacji z zakresu konsumpcji i marketingu, w tym monografii dotyczącej społecznej odpowiedzialności konsumenta. Wraz z Zespołem współprowadzi zajęcia dla studentów dotyczące ochrony i edukacji konsumenta, postępowania konsumenta na rynku, marketingu oraz etyki w biznesie.


Aleksandra Olbryk

Sekretarz Rady Programowej Forkon; absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, przygotowuje pod opieką naukową dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ pracę doktorską z zakresu ochrony konsumentów. Posiada dyplomy prawa francuskiego Uniwersytetu Grenoble-Alpes we Francji, a także Uniwersytetu w Tours we Francji. Aktywnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu prawa konsumenckiego, prawa nowych technologii i prawa ochrony środowiska.