Rada Programowa FORKON

Rada Programowa jest organem doradczym Forum Organizacji Konsumenckich Forkon, a jednocześnie miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i informacji między środowiskiem naukowym, praktykami rynku konsumenckiego oraz przedstawicielami biznesu.
Rada Programowa w swych działaniach jest niezależna, apolityczna i stanowi jednostkę organizacyjną o charakterze eksperckim – think-tank konsumencki

W skład Rady Programowej przy Forum Organizacji Konsumenckich Forkon wchodzą najwyższej klasy naukowcy, praktycy i przedstawiciele społecznie odpowiedzialnego biznesu. Ich wiedza, doświadczenie oraz merytoryczne wsparcie stanowią istotny wkład w działalność  podejmowaną przez Forum Organizacji Konsumenckich Forkon. 

Członkowie Rady Programowej:

Anna Dąbrowska

profesor, dr hab.,  wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Katedry Badań Zachowań Konsumentów. Autorka lub współautorka monografii poświęconych prawom konsumenta i jego ochronie, m.in. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło (2022), Społeczna odpowiedzialność konsumenta w warunkach pandemii. Badania międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; A. Dąbrowska, F. Bylok, M. Janoś-Kresło (2015), Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa; A. Dąbrowska, red. nauk. (2013), Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług, PWE, Warszawa; A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło (2005), Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce, PWE, Warszawa, a także licznych artykułów na ten temat. Współpracuje z instytucjami i organizacjami konsumenckimi, członek Federacji Konsumentów.

Monika Namysłowska

profesor, dr hab. nauk prawnych, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka ponad 130 publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim dotyczących m.in. prawa konsumenckiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nowych technologii. Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Ochrona konsumenta a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką”. Członek kolegium redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego (EPS) oraz internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR); członek Rady Programowej czasopisma „Prawo Nowych Technologii”. Gościnny wykładowca m.in. na Georg-August-Universität w Getyndze, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster, City University w Hong-Kongu, Uniwersytecie Neapolitańskim im. Federico II. Ekspert w Grupie Doradczej ds. Polityki Konsumenckiej (Consumer Policy Advisory Group) ustanowionej przez Komisję Europejską. Członek Naukowego Komitetu Doradczego przy Rzeczniku Finansowym. Członek Rady Doradczej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za kadencji Adama Jassera. Członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy KPRM. Wspólnik w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych.

Beata Sierocka

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, profesor  Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, w latach 2005-2019 dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW. Wcześniej – w latach 1974-2004 wicedyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Filozofii Społecznej, kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej, przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, szefowa Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej. Prowadzone przez nią studia i badania koncentrują się wokół krytyki filozoficznej oraz filozofii komunikacyjnej. Z jednej więc strony podporządkowane są pytaniu o możliwy model filozofii krytycznej, a z drugiej obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z różnorodnymi aspektami racjonalności komunikacyjnej. Te zakresy tematyczne – eksplorowane m.in. w monografiach Prolegomena do filozofii krytycznej (UWr 1991) oraz Krytyka i dyskurs (Aureus 2003) stały się dla niej zapleczem teoretycznym dla prowadzonych od paru lat filozoficznych badań nad zjawiskiem agresji komunikacyjnej. Tej tematyce poświęcona jest bezpośrednio jej monografia Communicating Aggression in a Megamedia World (Routledge 2021) oraz artykuły: Okaleczona wspólnota komunikacyjna, Etyka współodpowiedzialności, czyli moralność wywiedziona z międzyludzkiej komunikacji oraz Why Philosophy? New Paideia in the Face of Megamedia Aggression. Wszystkie te badania pozostają w ścisłej korelacji z rozwijaną w każdym z jej prac transcendentalno-pragmatyczną koncepcją etyki współodpowiedzialności. Koncepcja ta – fundując podstawy normatywnego projektu etycznego –  daje możliwość wielorakich implementacji zasady współodpowiedzialności w obrębie dzisiejszych realiów społeczno-gospodarczych.

Agata Gąsiorowska

doktor habilitowany psychologii i doktor zarządzania; pracuje jako profesor nadzwyczajny w Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Jej podstawowe zainteresowania naukowe obejmują pogranicze psychologii ekonomicznej i społecznej, a także metodologię badań i psychometrię. Autorka książki pt. „Psychologiczne znaczenie pieniędzy” (2014) oraz wielu artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych, dotyczących tego, w jaki sposób ludzie postrzegają i jak zachowują się w sytuacjach opartych na wymianie. Była redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Psychologia Ekonomiczna, a także przez dwie kadencje skarbnikiem The International Association for Research in Economic Psychology. Obecnie jest członkiem Zarządu Society for Advances in Behavioral Economics.

Dominik Lubasz

doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych. Kieruje w kancelarii specjalizacją ochrony danych osobowych. Jego pozostałe specjalizacje to prawo nowych technologii, e-commerce, własność intelektualna oraz prawo gospodarcze, w tym w europejskie prawo gospodarcze. W latach 2020-23 został wyróżniony w rankingu The Legal 500 jako „Leading Individual” w kategorii „Data Privacy and Data Protection” dla obszaru Europe, Middle East & Africa. W latach 2018-2023 otrzymał rekomendację w rankingu Chambers and Partners Europe w kategorii „TMT Data Protection”. Rekomendowany przez Who’s Who Legal 2021 jako Global Leader oraz Thought Leader w sektorze „Data – Data Privacy & Protection” w Polsce, a także w roku 2022 w Rankingu Kancelarii dziennika Rzeczpospolita. W latach 2018-2023 pod jego redakcją ukazał się szereg publikacji, w tym bestsellerów, dotyczących tematyki ochrony danych osobowych, tj. RODO. Należą do nich m.in..: nagrodzony nagrodą FORUM MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH za najlepszą publikację „Komentarz do RODO”, „Meritum. Ochrona danych osobowych”, „RODO w e-Commerce”, „RODO dla MŚP”. W obecnej działalności koncentruje się na zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją i legal-tech – np. „The Law of Artificial Intelligence”, w której dwa rozdziały opracowali dr Lubasz i prof. Namysłowska, którzy realizują również projekt „Ochrona konsumenta a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką”, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jest ekspertem Europejskiej Rady Ochrony Danych, członkiem Rady Naukowej Centrum Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Łódzkiego, SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, w którym pełni również funkcję członka komisji rewizyjnej, a także ekspertem Izby Gospodarki Elektronicznej, liderem podgrupy ds. ochrony danych osobowych w Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Ministrze Cyfryzacji (KPRM) i członkiem grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji European Association of Data Protection Professionals. 

Małgorzata Rothert

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie od 1999 r, Przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów przy Prezesie UOKIK. Problematyką konsumencką zajmuje się od 1990 r., od zmiany ustroju gospodarczego i politycznego w Polsce. Ówczesny pracownik w Departamencie Polityki Handlowej i Konsumenckiej Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Departament ten był zalążkiem konsumenckiej części powstałego klika lat później Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.   W 2001 r. powołana przez Prezesa UOKiK do członkostwa w Krajowej Radzie Rzeczników Konsumentów, przez wiele lat  zastępca przewodniczącego tej rady,  od 2017 roku  przewodnicząca. Z ramienia Rady członek Rady Arbitra Bankowego. W 2017 r.  odznaczona przez Prezydenta RP brązowym krzyżem zasługi za działalność na rzecz ochrony konsumentów. W 2010 r. reprezentant grupy konsumentów w sądowym postępowaniu grupowym przeciwko jednemu z banków – pierwszego pozwu grupowego zakończonego wygraną konsumentów (liczącego 1796 osób), w którym rzecznik konsumentów był powodem – reprezentantem grupy.
Posiada największe w Polsce doświadczenie w procesach konsumenckich.

Marek Radwański

radca prawny, absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Odbył aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. W latach 1997 – 2000 r. był pracownikiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatury w Poznaniu.  Jest autorem artykułów i opinii prawnych z zakresu ochrony praw konsumentów, współautorem komentarza do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Wydawnictwa Wolters Kluwer, (2 wydania). Jest współautorem monografii pokonferencyjnych z zakresu prawa konsumenckiego. Prowadzi poradnictwo, wykłady i warsztaty dla konsumentów i przedsiębiorców. Posiada duże doświadczenie procesowe. Prowadził i prowadzi wiele procesów cywilnych, w tym także postępowań grupowych.

Anita Szuszkiewicz

absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2019 r. asystent w Katedrze Badań Zachowań Konsumentów w Instytucie Zarządzania SGH, gdzie realizuje projekty badawcze z zakresu społecznej odpowiedzialności konsumenta i przedsiębiorstw, konsumpcji i produkcji zrównoważonej oraz ekologizacji konsumpcji i produkcji. Autorka i współautorka publikacji z zakresu konsumpcji i marketingu, w tym monografii dotyczącej społecznej odpowiedzialności konsumenta. Wraz z Zespołem współprowadzi zajęcia dla studentów dotyczące ochrony i edukacji konsumenta, postępowania konsumenta na rynku, marketingu oraz etyki w biznesie.


Aleksandra Olbryk

Sekretarz Rady Programowej Forkon; absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, przygotowuje pod opieką naukową dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ pracę doktorską z zakresu ochrony konsumentów. Posiada dyplomy prawa francuskiego Uniwersytetu Grenoble-Alpes we Francji, a także Uniwersytetu w Tours we Francji. Aktywnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu prawa konsumenckiego, prawa nowych technologii i prawa ochrony środowiska.